Κοινωνική Υπευθυνότητα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Ο Όμιλος Εστίασης Goody’s-Everest αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη στην ελληνική αγορά υπηρεσιών εστίασης και καφέ. Διαχρονικός στόχος του Ομίλου είναι η παραγωγή και παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στους καταναλωτές, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για τον Όμιλο, η βιώσιμη ανάπτυξη και η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι συνυφασμένη με τη συνεχή βελτίωση και την υψηλή ποιότητα σε όλους τους τομείς της λειτουργίας μας, επενδύοντας διαρκώς στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων και υψηλής ασφάλειας προϊόντων, καθώς και σε πρακτικές σχετικές με την ποιότητα, την υγεία και την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Για τον Όμιλο Goody’s-Everest οι εργαζόμενοι αποτελούν πολύτιμο συνεργάτη στην ανάπτυξή του και την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος φροντίζει για ένα εργασιακό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από ίσες ευκαιρίες, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, αξιοκρατική αξιολόγηση και επιπλέον παροχές. Επίσης, αναγνωρίζοντας την αφοσίωση και την προσφορά τους, παρέχει στους ανθρώπους του τη δυνατότητα για συνεχή εξέλιξη μέσω της ανάδειξης των ικανοτήτων τους.

Υγεία & Ασφάλεια εργαζομένων
Ο Όμιλος GOODY’S-Everest, έχει θέσει σε υψηλή προτεραιότητα την προάσπιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων του. Σε αυτό το πλαίσιο, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, πιστοποιημένο βάσει του διεθνούς προτύπου OHSAS 18001.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Όμιλος GOODY’S-Everest, έχει καθιερώσει συγκεκριμένες διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του, σχετικά με:

  • Τα παραγόμενα στερεά απόβλητα
  • Την ποιότητα των υγρών αποβλήτων
  • Τις αέριες εκπομπές
  • Το θόρυβο που προκαλείται από τη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων
  • Την κατανάλωση ενέργειας, των καυσίμων και του νερού

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις μετρήσεις των παραπάνω διαδικασιών, αξιολογούνται από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη, ανάλογα πάντα με τα εκάστοτε συμπεράσματα, υλοποιούνται οι απαραίτητες προληπτικές ή/διορθωτικές ενέργειες.

Καθώς η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο με σημαντικές συνέπειες ο Όμιλος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθούνται συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί δείκτες, με στόχο την αποτελεσματική καταγραφή των περιβαλλοντικών επιδόσεων των παραγωγικών μονάδων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο Όμιλος Goody’s-Everest, μέσω των δράσεων που υλοποιεί, υποστηρίζει τις κοινωνικές δομές της χώρας και μεγάλο εύρος συνανθρώπων μας, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, καθώς προτεραιότητά του είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την ευρύτερη κοινωνία. Ο Όμιλος επιδιώκει να συμβάλλει δυναμικά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην προώθηση μιας ισορροπημένης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, υλοποιώντας στοχευμένες δράσεις, μέσω των σημάτων του, στους παρακάτω άξονες:  

  • Υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
  • Δράσεις για τα παιδιά σε ανάγκη
  • Ενίσχυση νεανικής επιχειρηματικότητας
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Οι Εταιρίες του Ομίλου Goody’s-Everest, ως θυγατρικές του Ομίλου Vivartia τηρούν τον «Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας Vivartia». Ο Κώδικας Επιχειρηματικής  Δεοντολογίας αναφέρεται στις βασικές αρχές και στους κανόνες που διέπουν το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου. Βασίζεται τόσο σε βέλτιστες πρακτικές, όσο και σε υφιστάμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις. Οι Αξίες και οι Αρχές του Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας αποτελούν τη βάση των Πολιτικών και Διαδικασιών του Ομίλου.